Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Gearmotor thiết kế lựa chọn phương pháp

Lựa chọn bánh nên đầu tiên xác định các thông số kỹ thuật sau đây: số giờ làm việc mỗi ngày; từ số lượng các điểm dừng cho giờ; giờ hoạt động chu kỳ; yêu cầu độ tin cậy; làm việc máy công việc máy tính mô-men xoắn T; n tốc độ đầu ra; loại tải; nhiệt độ môi trường; tại chỗ điều kiện làm mát; giảm thường dựa trên mô-men xoắn liên tục, thường xuyên bắt đầu và dừng lại và tình hình bình thường nhiệt độ thiết kế. Mô-men xoắn đầu ra cho phép T được xác định theo công thức: T = T một X fB dịch vụ yếu tố T ra---hướng đầu ra động cơ mô-men xoắn bánh dịch vụ động cơ yếu tố fB---

Dec 28, 2015